සියලු වාණිජ බැංකුවලට මහ බැංකුවෙන් නියෝගයක්

14 Dec 2020 | 2:00 PM 211ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවලට සහ ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට ශ්‍රී ලංකා ස්වෛරී බැඳුම්කර මිල දී ගැනීමේ දී සීමාවන් පැනවීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර ගෙන තිබේ. ඒ අනුව නව විදේශ මූල්‍යකරණයක් හැර ස්වෛරී බැඳුම්කර මිලදී නොගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුව වාණිජ බැංකුවලට සහ ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට නියෝග කර තිබේ.

විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළ මත පීඩනය අඩු කිරීම සඳහා මහ බැංකුව මෙම පියවර ගෙන ඇත.

මාහ 06 ක කාලයක් වෙනුවෙන් මෙම අත්හිටුවීම බලපැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් නිවේදනය කර සිටී.COMMENTS


TOP STORIES


කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආයෝජනයට පෝලන්තයේ කැමැත්ත

ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන  ව්‍යාපෘති සඳහා පෝලන්ත ආයෝජකයින් උනන්දු කරවන බව ශ්‍රී ලංකාවේ ප

08 Dec 2021 | 10:15 AM 154


මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් ඉහළ ආදායමක්

03 Dec 2021 | 11:30 AM 167


පුවක් රට යවා ඉහළ අදායමක්

19 Nov 2021 | 12:30 PM 200


කොටස් වෙළෙඳපොලෙන් තවත් වාර්තාවක්

17 Nov 2021 | 9:45 AM 167FEATURES