ප්‍රධාන බෝග අතරට කිතුල් සඳහා අනුමැතිය

15 Dec 2020 | 12:15 PM 215කිතුල් ආශ්‍රීත නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවට අවේණික කර්මාන්තයක්  බැවින් විදේශ විනිමය ඉපැයීම සඳහා ඉහළ විභවතාවයක් පවතින කර්මාන්තයක් වශයෙන් හදුනා ගෙන තිබෙනවා. මේ අනුව කිතුල් කර්මාන්තය නගා සිටුවීම සඳහා පසුගිය කාලවකවානුව තුළ විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති අතර වත්මන් රජය ක්‍රියාත්මක කර ඇති දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය ඔස්සේ ජනතා කේන්ද්‍රිය ආර්ථිකයක් ඇති කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ කිතුල් බෝගය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත පුලුල් කිරීම සුදුසු බවට හදුනාගෙන තිබෙනවා.

මේ අනුව කිතුල් බෝගය ප්‍රධාන වැවිලි බෝගයක් වශයෙන් නම් කිරීමට සහ කිතුල් සංවර්ධන මණ්ඩලය ස්ථාපිත කිරීමට වැවිලි අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා. 

 
 COMMENTS


TOP STORIES


කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආයෝජනයට පෝලන්තයේ කැමැත්ත

ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන  ව්‍යාපෘති සඳහා පෝලන්ත ආයෝජකයින් උනන්දු කරවන බව ශ්‍රී ලංකාවේ ප

08 Dec 2021 | 10:15 AM 154


මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් ඉහළ ආදායමක්

03 Dec 2021 | 11:30 AM 167


පුවක් රට යවා ඉහළ අදායමක්

19 Nov 2021 | 12:30 PM 200


කොටස් වෙළෙඳපොලෙන් තවත් වාර්තාවක්

17 Nov 2021 | 9:45 AM 167FEATURES