රුපියල තවත් පල්ලම් බහියි

08 Apr 2021 | 1:45 PM 13අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වී තිබෙනවා. 

මහ බැංකුව සඳහන් කළේ අමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල මේ වන විට රුපියල් 203 යි ශත 50 ක් ලෙස සටහන් වී ඇති බවයි. 

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අඩුම අගයක් වාර්තා කළ අවස්ථාව මෙය වන බවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කළා. COMMENTS


TOP STORIES


රුපියල තවත් පල්ලම් බහියි

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වී තිබෙනවා. 

මහ බැංකුව සඳහන් ක

08 Apr 2021 | 1:45 PM 13


ඩොලරය යළිත් ඉහළට

07 Apr 2021 | 3:30 PM 13


තේ වගාවට ලබාදෙන සහනාධාරය ඉහළට

06 Apr 2021 | 1:30 PM 12


ගලේවෙල සාර්ථක පැෂන් වගාව

05 Apr 2021 | 3:30 PM 34


COVID -19 UPDATE

97,472

21 APR 2021 - 10.15 AM


FEATURES