දිනකට කොවිඩ් පරික්ෂණ 25000ක්

04 May 2021 | 3:15 PM 43දිනකට කොවිඩ් පරික්ෂන 25000ක් පමන සිදු කරන බවත් ඉදිරි සති කිහිපය තුල  කොරෝනා රෝගීන්ට අමතර ඇදන් 10000ක් වෙන් කල යුතු බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය පාර්ලිමේන්තුවේදි පවසා සිටියා.COMMENTS


TOP STORIES


විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට රක්ෂණාවරණයක්

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින් වෙනුවෙන් ඉහළ ප්‍රතිලාභ හිමිවන රක්ෂණ ක්‍රමයක් හදුන්වා දීමට රජය සූදානම් වනවා.

18 May 2021 | 5:30 PM 5


දින 5 කට රෝගීන් දෙගුණයකින් වැඩි වීමේ අවදානමක්

18 May 2021 | 5:30 PM 22


කිරිදෙන මව්වරුන්ටත් කොවිඩ් එන්නත - සෞඛ්‍ය අංශ

18 May 2021 | 4:30 PM 22


සංවාදයට තුඩු දුන් 1990 සුව සැරිය ගිලන්රථ

18 May 2021 | 4:30 PM 27


COVID -19 UPDATE

145,202

18 MAY 2021 - 10.10 AM


FEATURES